Universitat de Barcelona

UB

GEOGRAFIA INDUSTRIAL
Curs 2002-2003
Professor: Joan-Eugeni Sánchez

 TEMARI

TEMA 1. INDÚSTRIA I TERRITORI
1.1. L’estudi geogràfic de la indústria

1.2. Continguts temàtics de la Geografia Industrial

1.3. Principals línies d’investigació i debats actuals

1.4. La Geografia Industrial en el context dels estudis sobre la indústria

TEMA 2. L’ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL: DE L’EMPRESA AL SISTEMA INDUSTRIAL
2.1 Producció i empresa
2.1.1 Els factors de producció
2.1.2 L’ empresa i l’organització de la producciÓ
2.1.3 La cadena de valor
2.1.4 Els processos de divisió de la cadena de valor
2.1.5 El lloc de producció i l’empresa
2.1.6 El cicle del producte

2.2 L’empresa industrial
2.2.1 Estructura de l’empresa industrial
2.2.2 L’entorn de l’empresa

2.3 L’organització territorial del sistema de producció
2.3.1 Nivells d’anàlisis en l’estudio de l’activitat industrial

2.4 El sector industrial com a objecte d’anàlisis geogràfica
2.4.1 Definició i classificacions sectorials
2.4.2 Marc competitiu i estructura dels sectors
2.4.3 Estructura sectorial, localització i desenvolupament regional
2.4.4 Cicle de vida sectorial i organització espaial de les indústries
2.4.5 Cadenes productives i xarxes d’empreses

2.5 El sistema industrial. Estructura i dinamisme
2.5.1 Definició i escales espaials d’anàlisis
2.5.2 Metodologia i continguts para a l’estudi del sistema industrial
2.5.3 El procés d’internacionalització del sistema industrial

TEMA 3. FACTORS DE LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL
3.1 Localització d’unitats productives i factors de localització
3.1.1. La lògica de la localització: teories de localització
3.1.2. Localització, cadena de valor i mobilitat
3.1.3. Interrelació espaial de les activitats productives
3.1.4. Localització, relocalització, deslocalització

3.2 La localització des de la perspectiva de les empreses
3.2.1. Els factors de localització
3.2.2. Tipologia d’empreses a localitzar
3.2.3. Diferenciació de necessitats territorials per tipus d’activitat productiva
3.2.4. Esquema d’estudi de localització des de la perspectiva de l’empresa
3.2.5. Factors generals per l’anàlisi de localització
3.2.6. Els error més freqüents de localització
3.2.7. Estratègies empresarials i organització espaial

3.3 La localització des de la perspectiva territorial
3.3.1. Producció i adequació de l’espai productiu
3.3.2. Recursos i dinàmiques interterritorials
3.3.3. Les economies d’aglomeració
3.3.4. Planificació i ordenació de zones industrials: criteris bàsics a partir de la experiència internacional
3.3.5. Dimensió econòmica i espaial de les polítiques
3.3.6. Polítiques industrials locals
3.3.7. Planificació i ordenació de zones industrials
3.3.8. Les exigències d’actuació local des de la perspectiva de les empreses
3.3.9. Esquema d’anàlisi d’un polígon industrial

TEMA 4. LES POLÍTIQUES INDUSTRIALS
4.1. El paper de la indústria en la política econòmica i territorial

4.2. Tipologia de polítiques industrials
4.2.1. Sobre els factores
4.2.1.1. Polítiques sectorials
4.2.1.2. Polítiques horitzontals
4.2.1.3. Polítiques territorials
4.2.2. Sobre les fases del procés econòmic
4.2.2.1. Sobre l’oferta
4.2.2.2. Sobre els medis
4.2.2.3. Sobre la demanda

4.3. Les polítiques industrials com a forma d’adaptació als canvis
4.3.1. Als canvis tècnics
4.3.2. A la conjuntura econòmica
4.3.3. A les estratègies territorials

4.4. Objectius generales i tipologia de polítiques industrials<
4.4.1. Objectius generales
4.4.2. Tipologia de polítiques industrials

TEMA 5. LES GRANS EMPRESES I ELS CENTRES OPERATIUS I DE DECISIÓ
5.1 La internacionalització vers la globalització
5.1.1. La indústria en el procés de mundialización econòmica
5.1.2. El paper de les empreses multinacionals
5.1.2.1. Evolució de la EMN
5.1.2.2. Índex de transnacionalitat
5.1.3. Importància actual

5.2. L’espai de les multinacionals
5.2.1. Estratègies espaials de les EMN
5.2.2. Empreses xarxa (empreses pop)

5.3 Localització multinacional de les filials
5.3.1. Exemple d’estratègies espaials en la indústria FORD

5.4. Les grans empreses mundials i europees: la absència de la empresa espanyola

5.5. La gran empresa en España
5.5.1. Dependència i concentració de la gran empresa a Espanya
5.5.2. La gran empresa industrial en el context de la gran empresa
5.5.3. Tractament evolutiu i territorial de les grans empreses a Espanya
5.5.4. Canvis en l’estructura sectorial
5.5.4.1. Efecte substitució tècnica
5.5.4.2. Efecte externalitat
5.5.4.3. Significació social d’aquests efectes:
5.5.4.3.1 Sobre l’ocupació
5.5.4.3.2 Sobre el paper de les grans empreses: control social sense pèrdua de poder
5.5.4.3.3 Sobre el paper de les PIMEs: dependència, integració.
5.5.5. La concentració: localització dels centres de decisió i dels establiments productius

TEMA 6. INDÚSTRIA I MEDI AMBIENT
6.1 Procés d’industrialització, creixement econòmic i deteriorament ambiental

6.2 La incidència medi ambiental de la indústria
6.2.1 La indústria com a agent de deteriorament ambiental
6.2.2 ¿Vers la conciliació de la indústria amb el medi?

6.3 L’anàlisi dels impactes industrials
6.3.1 Causes i característiques dels impactes
6.3.2 Els tipus d’impactes i els seus efectes sobre el territori
6.3.3 Els riscos catastròfics

6.4 Indústria, medi ambient i desigualtats territorials
6.4.1 El medi ambient en la lògica internacional de la indústria
6.4.2 Concentració industrial urbana i els seus costos ambientals

6.5 Les polítiques ambientals

BIBLIOBRAFIA BÀSICA:

CASTELLS, M., HALL, P. (1994) Technopoles of the World. The making of 21st Century industrial complexes, London, Roudledge
CHAPMAN, K. (1992) Industrial location: principles and policies, Oxford, Basil Blackwell
DIRECCIO GENERAL D’INDUSTRIA, Quaderns de Competitivtat, Barcelona, Direcció General d’Indústria
FERNANDEZ CUESTA, G., FERNANDEZ PRIETO, J.R., 1999, Atlas industrial de España. Desequilibrios territoriales y localización de la industria, Oviedo, Ed. Nobel
MENDEZ, R., CARAVACA, I. (1996) Organización industrial y territorio, Madrid, Editorial Síntesis
MERENNE-SCHOUMAKER, B. (1991) La localisation des industries. Mutations récentes et méthodes d’analyse, Ed. Nathan
PRECEDO LEDO, A., VILLARINO PEREZ, M. (1992) La localización industrial, Madrid, Ed. Síntesis
QUINTO, J. de (1994) Política industrial en España, Madrid, Ed. Pirámide
SANCHEZ, J.-E. (1998) La gran emmpresa en España. Un proceso de dependencia y concentración, Madrid, Consejo Económico y Social.
WATTS, H.D. (1987) Industrial geography, London, Longman